ಮಳೆಯು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ ..!

ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ತಂದ ಇಂಪಾದ ಇಂಚರ 

ಮುತ್ತಿನ ತೋರಣದ ರಮ್ಯ ಚಿತ್ರಾಲಂಕಾರ

ನದಿ-ವನಗಳ ನಡುವಿನ ಹನಿ ನೀರಿನ ಝಳ-ಝಳ

ಕೋಲ್ಮಿಂಚಿನ ಕಿರಣಗಳ ಮೀರಿಹ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಫಳ-ಫಳ !

ಸಾಲಂಕೃತ ಧರೆಯ ವಿಹಂಗಮ ಚಿತ್ರಣ 

ತಣಿಸಿಹುದು ಭುವಿಯ ಭೀಕರ ತಲ್ಲಣ 

ಸುಮಧುರ ದುಂಬಿಗಳ ನಾದ ಝೇಂಕಾರ 

ಮುನಿಸ ತೋರಿಪ ವಿನೂತನ ಬಗೆಯ ಸಾಕಾರ!

ಪ್ರಕೃತಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ಒಡಲೊಳು ಬಹುದೂರ ತೀರ 

ಮಾರ್ದನಿಸಲು ಕ್ಷಣ-ಕ್ಷಣಗಳ ಭಾವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ

ಸ್ಪರ್ಶ ಸೊಂಪಾದ ತಂಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತಲಿದೆ

ಮತ್ತೆ – ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದೆ !

– ಸ್ಮಿತಾ ಆಲಂಗಾರ್ …