ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಪ್ರಭುಗಳಾದ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲೊಂದು ಸುತ್ತು ಗಿರಕಿ !

“Good people do not need laws to tell them to act responsibly, while bad people will find a way around the laws” – Plato.

“ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಕಾನೂನನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸದೇ ಇರಲು ತಮ್ಮದೇ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕವೇ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ” …

Tags: